poniedziałek, 08 lipiec 2019 21:41

Bezpiecznie w lesie i na roli

Napisał

Zabezpieczenie przeciwpożarowe obszarów leśnych i zbioru, transportu i składowania palnych płodów rolnych.

W związku z rozpoczętym okresem letnim i corocznie obserwowanym w tym czasie nagminnym powstawaniem pożarów na terenie obszarów leśnych i podczas prac polowych i transportu płodów rolnych dochodzi do dużej ilości pożarów na wyżej wymienionych obszarach. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie zwraca się z prośbą o włączenie się w działania prewencyjne mające na celu ograniczenie tego procederu między innymi w zakresie zachowania szczególnej ostrożności na terenach leśnych, przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego podczas prowadzenia prac żniwnych, oraz podjęcie działań propagandowych w celu uświadomienia społeczeństwu niebezpieczeństw jakie niesie ze sobą takie postępowanie.

1. Zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy: 

- stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem;
- stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m;
- ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej;
- zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier;
- zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu;
- przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych;
- wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz
- w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.

2. Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu nie jest dopuszczalne.  

3. Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od    punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych nie jest dopuszczalne.   

4. Strefa pożarowa sterty lub stogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać: powierzchni 1.000 m2 lub
kubatury 5.000 m3.               

5. Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości: 6. Wokół stert i stogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej   2 m w odległości 3 m  od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.

7. Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

8. Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, nie jest dopuszczalne.

9. Miejsce omłotów, niezależnie od wymaganych gaśnic, powinno być wyposażone w pojemnik z wodą o objętości co najmniej 200 dm3, przygotowany do wykorzystania w celach gaśniczych przy użyciu wiadra lub w inny równorzędny sposób.

Źródłem  pożaru  podczas  eksploatacji kombajnu mogą być:

przedział silnikowy,
instalacja elektryczna,
instalacja hydrauliczna,
ruchome elementy mechaniczne,
układ paliwowy.

Powstanie pożaru związane jest najczęściej z niewłaściwą konserwacją, naprawą bądź obsługą.

Pożary lasów rozwijają się bardzo szybko powodując zagrożenie dla ludzi przebywających w lesie oraz budynków sąsiadujących z terenami leśnymi. Ponadto pożary w lasach powodują bardzo duże zadymienie, niebezpieczne dla ruchu drogowego.

Najczęstszymi przyczynami pożarów w lasach są:

1. palone w pobliżu lasu ogniska,
2. niedopałki papierosów porzucone w lesie lub w pobliżu,
3. nie dogaszone zapałki wyrzucane z przejeżdżających pojazdów,
4. przerzuty ognia z palących się traw (w wyniku wypalania),
5. iskry z pojazdów szynowych i innych,
6. umyślne podpalenia.

Pamiętać należy, że w przypadku lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu gdy występuje duże zagrożenie pożarowe. Lasy objęte zakazem wstępu oznacza się tablicami z napisem „zakaz wstępu” oraz wskazaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu. Jeśli w okresie od 1.04. do 31.10. wilgotność ściółki w okresie 5-dniowym o godz. 9.00 będzie niższa od 10 % wprowadzenie zakazu jest obligatoryjne.

Wjazd do lasu pojazdami silnikowymi lub zaprzęgowymi dozwolone jest jedynie drogami publicznymi , zaś wjazd na drogi leśne jest dozwolony tylko wtedy , gdy są oznakowane drogowskazami lub innymi znakami dopuszczającymi ruch po tych drogach.

W lasach zabrania się m.in. biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez zarządcę lasu.

W lasach oraz na terenach śródleśnych łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m. od granicy lasu zabronione jest wykonywanie działań mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru , a w szczególności :

rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
korzystania z otwartego ognia,
wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

Przed wycieczka do lasu należy dowiedzieć się o stopniu zagrożenia pożarowego lasu, jaki obowiązuje w danym dniu i dostosować się do niego – być może ogłoszono zakaz wstępu do lasu.

Zapamiętajmy, co określają stopnie zagrożenia pożarowego w lasach:

0 – brak zagrożenia,
I – zagrożenie małe,
II – zagrożenie duże; bądź ostrożny,
III- zagrożenie katastrofalne; nie wolno rozpalać ognisk nawet w miejscach wyznaczonych, zwróć uwagę czy nie ma zakazu wstępu do lasu.

Źródło: Ustawa o Ochronie Przyrody, Kodeks wykroczeń, Ustawa o ochronie przeciwpożarowej oraz rozporządzenia MSWiA ws. ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów i rozporządzenie MŚ ws. szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.

W okresie marzec-kwiecień bieżącego roku strażacy interweniowali 8 razy gasząc pożary lasów na terenie gmin powiatu tarnowskiego w tym dwa pożary średnie, a w miesiącu lipcu br. 1 pożar zboża na pniu. Zagrożenie, jakie stwarzają pożary obszarów leśnych i podczas prac rolnych, bardzo szybko mogą zmienić się w niekontrolowany ogień, który może być przyczyną groźnych pożarów w wyniku których ludzie tracą cały swój dobytek. Bezmyślne zachowanie się na terenach leśnych oraz podczas prowadzonych prac żniwnych powoduje poza zagrożeniem pożarowym, zagrożenia w ruchu drogowym i generuje koszty prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych. Każda interwencja straży pożarnej to koszt rzędu kilkuset złotych, ta kwota pokrywana jest z Budżetu Państwa lub samorządów a ciężar ten ponosimy my czyli całe społeczeństwo.

Mając na uwadze szeroko rozumiane bezpieczeństwo obywateli i środowiska naturalnego zwracamy się z prośbą o rozpropagowanie powyższej informacji w celu poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu tarnowskiego.

Materiał nadesłał Komendant Miejski PSP w Tarnowie, m. bryg. Paweł Mazurek

Czytany 289 razy
Odsłon artykułów:
13618812

Odwiedza nas 259 gości oraz 0 użytkowników.

Top
W tej witrynie używane są cookies. Możesz je wyłączyć, ale strony mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji…